Göteborgs Stad

Öppna data från Göteborgs Stad

Öppna data

För att ta del av mer information om varje webbservice måste du registrera dig.

Namn Beskrivning Metoder
AirQualityService Luften i Göteborg. Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg just nu. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timma.

Hjälpfil: http://www25.goteborg.se/psidata/DataSourceDetail.aspx?id=7092f661-00c2-4b36-a613-98ca034e2e54

LatestMeasurement, Measurements
Utgivare: Göteborgs Stad - Miljöförvaltningen stadsmiljö Licens: Go Open
BikeService Lista med pumpstationer. Ersätter CykelService som utgått. PumpStations, ServiceStations (UTGÅTT)
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
BridgeService Tjänsten levererar information om huruvida Göta Älvbron är öppen eller ej med hjälp av information från trafiksignaler. Tjänsten innehåller, även historisk data. GetGABOpenedStatus
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
Cykelvägar OBS Filer Göteborgs cykelvägnät görs tillgängligt i form av shapefiler. Både cykelbanor och lämpliga vägar finns med

Hämta filerna här: http://data.goteborg.se/files/
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
GroundWaterService OBS Denna tjänst är under avveckling och kommer att stängas ner 2018-01-31.

Du som använder dess data hänvisas till www.vattenigoteborg.se där du kan hämta motsvarande data.

Kontakta Victoria (victoria.svahn@sbk.goteborg.se) för mer information.

Tjänsten levererar mätdata i form av grundvattennivåmätningar från grundvattenrör inom Göteborg.

Förklaring av datakolumner:
ID: Unikt löpnummer för respektive observationspunkt

Code: Unikt namn/beteckningför respektive mätpunkt

ReferenceLevelMASL: Mätpunktens referensnivå i angivet som plushöjd i RH2000, ofta annars uttryckt som Rör Överkant (RÖK).

Aquifer: Typ av grundvattenmagasin som mätpunkten representerar, övre (ömag), undre (umag), portryck i finmaterial (pp).

Welltype: Typ av observationspunkt, vanligen Grundvattenrör eller portrycksmätare.

Frequency: Mätfrekvens kontrollmätningar, observera att uppgiften kan vara gammal dvs att mätpunkten inte längre mäts.

MeasurementsNo: Antal mätningar i databasen

StartDate: Datum för första mätning

EndDate: Datum för sista mätning

District: Geografiskt delområde

Address:
Adress för mätpunkt i förekommande fall

BottomLevelMASL: Nivå för rör underkant, dvs rördjup uttryckt i plusnivå

ScreenLength: Längd på perforerad spets av observationsrör

AlertLevelHighMASL: Larmnivå för hög grundvattennivå (plushöjd). Manuellt vald nivå utifrån studier av tidsseriedata. Syftet med larmnivå är att uppmärksamma avvikande grundvattennivåer.

AlertLevelLowMASL: Larmnivå för låg grundvattennivå (plushöjd). Manuellt vald nivå utifrån studier av tidsseriedata. Syftet med larmnivå är att uppmärksamma avvikande grundvattennivåer.
Measurements, MeasureSites
Utgivare: Göteborg Stad - Stadsbyggnadskontoret Licens:
ParkingService Visar parkeringsplatser och städzoner i Göteborg.

Version 2.1 finns ute nu.

Platser från Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, Göteborgs Stad Trafikkontoret, EUROPARK, samt Nordstans Samfällighetsförening ingår i dagsläget.

Privata aktörer har möjlighet att distribuera data om sina parkeringar via systemet så fler aktörer kan tillkomma i framtiden.

Västtrafiks pendelparkeringar finns med i en BETA-version, läs mer under CommuterParkings

För de platser som har mätning av lediga platser finns även dessa med.

Varje parkering beskrivs med hjälp av nedanstående attribut, endast tillgängliga attribut returneras:

Id: Unikt id för parkeringen, om det är en kommunal parkering är det dess LTF-nummer
Name: Namn på parkeringen, oftast en adress eller namnet på P-huset
Owner: Anger vem som äger parkeringen, mer information om ägaren kan fås via metoden ParkingOwners
FreeSpaces: Antal ledig platster just nu
FreeSpacesDate: När antal lediga platser senast uppdaterades
ParkingSpaces: Totalt antal parkeringsplatser
ParkableLength: Antal meter fickparkeringar
ParkingSpaceCount: Antal P-rutor
PhoneParkingCode: Telefonparkeringskod (fr.o.m. v2.0)
ParkingCharge: Taxa
ParkingCost: Kostnad i klartext
CurrentParkingCost: Kostnad per timme att parkera just nu
MaxParkingTime: Max tillåten P-tid
MaxParkingTimeLimitation: Ytterligare villkor till max tillåten P-tid
ResidentialParkingArea: Boendeparkering, t.ex M4
ExtraInfo: Övrig info, t.ex. städzon mm
Distance: Avstånd i meter från aktuell position (returneras endast om egen position skickats in)
Lat: Latitud i WGS84
Long: Longitud i WGS84

Alla metoder som returnerar flera parkeringar eller städzoner har följande querystring gemensamt: {APPID}?latitude={LATITUDE}&longitude={LONGITUDE}&radius={RADIUS}&format={FORMAT}

{APPID}: Applikationens GUID som fås från http://data.goteborg.se
{LATITUDE}: Användarens latitud i decimalform, t.ex. 57.7. Frivilligt
{LONGITUDE}: Användarens longitud i decimalform, t.ex. 11.9. Frivilligt
{RADIUS}: Radie i meter inom vilken träffar returneras. Frivilligt
{FORMAT}: Format på svaret, XML eller JSON. XML som standard om inget anges. Frivilligt
BikeParkings, BusParkings, CleaningZones, CommuterParkings, HandicapParkings, MCParkings, ParkingOwners, PayMachines, PrivateParkings, PrivatePayMachines, PrivateTollParkings, PublicPayMachines, PublicTimeParkings, PublicTollParkings, ResidentialParkings, TruckParkings
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
PEvenemangService Parkeringsanläggningar i evenemangsområdet. GetParkingPlaces
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
RiverService Version 1.1

Vattennivå i Götaälv. Denna service publicerar vattennivåer uppmätta i Götaälv och Mölndalsån. För Mölndalsån finns även flöden och nederbörd.

Vattennivån anges i cm enligt höjdsystemet RH2000.
Measurements, MeasureSites
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
SelfServiceBicycleService Tjänsten visar positioner, lediga cyklar samt lediga cykelställ för Göteborgs lånecykelsystem Styr&Ställ HistoricalData, Stations
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
StartPermissionService Starttillstånd, utfärdade tillstånd för att utföra arbete på eller i närheten av kommunens gator.
http://goteborg.se/wps/portal/start/foretag/tillstand-och-regler/grava-i-gatan/starttillstand

Alla metoder som returnerar flera Starttillstånd har följande querystring gemensamt:
{APPID}?affectsbikelane={AFFECTSBIKELANE}&onlyLive={ONLYLIVE}&latitude={LATITUDE}&longitude={LONGITUDE}&radius={RADIUS}&format={FORMAT}

{APPID}:
Applikationens GUID som fås från http://data.goteborg.se

{AFFECTSBIKELANE}:
Sätts till true om bara starttillstånd som påverkar cykelvägar önskas i svaret. Frivilligt
{ONLYLIVE}:
Sätts till true om bara starttillstånd som är aktiverade eller inom tillståndstiden just nu önskas i svaret. Frivilligt
{LATITUDE}:
Användarens latitud i decimalform, t.ex. 57.7. Frivilligt
{LONGITUDE}:
Användarens longitud i decimalform, t.ex. 11.9. Frivilligt
{RADIUS}:
Radie i meter inom vilken träffar returneras. Frivilligt
{FORMAT}:
Format på svaret, XML eller JSON. XML som standard om inget anges. Frivilligt


Förändringslogg:

v1.2
https://data.goteborg.se/startpermissionservice/v1.2/help
Datamodell utökad:
Addition:
Påverkans-information.
BikeAddition:
Cykelväg påverkan.
BikeSeverityCode:
Cykelväg påverkansgrad.
BikeSeverityText:
Cykelväg påverkansgrad-text.
CreatedDate:
Datum då situationen skapades.
UpdatedDate:
Datum då situationen senast uppdaterades.


v1.1
https://data.goteborg.se/startpermissionservice/v1.1/help
{AFFECTSBIKELANE}:
Enbart arbeten som påverkar cykelvägar. Frivilligt
{ONLYLIVE}:
Enbart aktiva. Frivilligt

v1.0
https://data.goteborg.se/startpermissionservice/v1.0/help
StartPermissions, StartPermissions
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
TrafficCameras Här hittar du information om Trafikkontorets trafikkameror. CameraImage, TrafficCameras
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
TrafficInformation Här listas de aktuella vägtrafikrelaterade händelser som Trafikkontorets system har information om.
I dagsläget inkluderas data från StartPermissionService.

Situation.CountryCode
- Landsbetäckning
Situation.Id
- Datapostens id
Situation.Deviation.CountyNo
- Länsnummer
Situation.Deviation.Creator
- Källa till datat
Situation.Deviation.StartTime
- Dataposten är giltig från och med
Situation.Deviation.EndTime
- Dataposten är giltig till och med
Situation.Deviation.Geometry.SWEREF99TM
- WKT, i koordinatsystem SWEREF99TM
Situation.Deviation.Geometry.WGS84
- WKT, i koordinatsystem WGS84
Situation.Deviation.Message
- Meddelandetext
Situation.Deviation.MessageCode
- Meddelandekod, ex. "Vägarbeten"
Situation.Deviation.MessageCodeValue
- Meddelandekodsvärde, ex. "resurfacingWork"
Situation.Deviation.MessageType
- Meddelandetyp, ex: "Vägarbete"
Situation.Deviation.MessageTypeValue
- Meddelandetypsvärde, ex: "MaintenanceWorks"
Situation.Deviation.SeverityCode
- Påverkansgrad, värden: 1, 2, 4, 5
Situation.Deviation.SeverityText
- Påverkan: "Ingen påverkan", "Liten påverkan", "Stor påverkan", "Mycket stor påverkan"
Situation.Deviation.LocationDescriptor
- Ytterligare detaljer
v1.0/Situations, v1.1/BikeSituations, v1.1/Situations
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open
TravelTimesService AVSTÄNGD LatestTravelTimes, Routes
Utgivare: Göteborgs Stad - Trafikkontoret Licens: Go Open